RODO

W niniejszej informacji zostały określone cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Dynamic Travel Kurzawa i Kurzawa Sp. J. 99-200 Poddębice ul. Klonowa 43.
Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
1) zawarcie i wykonanie umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 b) RODO), m.in.:
a) rozpoczęcie procesu zakupu oferowanej usługi i sam jej zakup,
b) wykonanie usługi,
c) zapewnienie odpowiedniej jakości usługi,
d) konieczność przekazania istotnych informacji dotyczących usługi.
2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c) RODO), m.in.:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami,
c) udzielanie informacji, do którego wprost jesteśmy zobowiązani z przepisów prawa.
3) wykonanie czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f) RODO), m.in.:
a) obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
b) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
c) marketing bezpośredni produktów własnych,
d) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych,
e) wsparcie obsługi, w tym badania satysfakcji po zrealizowaniu usługi oraz dostosowanie obsługi w oparciu o zakupione dotychczas usługi lub złożone reklamacje.
4) wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a) RODO).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Każda wyrażona przez Państwa zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi, to będziemy te dane przechowywać do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami
o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane będą w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Które dane należy nam podać i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Zakup biletu: W celu zakupu biletu autokarowego przewozów krajowych i międzynarodowych niezbędne jest podanie Imienia i Nazwiska pasażera – jest to wymóg ustawowy. Podanie nr pesel jest warunkiem zawarcia umowy ze zniżką wynikającą z wieku. Odmowa podania nr pesel/ daty urodzenia nie uprawnia do zakupu biletów w taryfach Dziecko, Uczeń lub Student. Podanie numeru telefonu jest wymogiem umownym i jest konieczne do należytego wykonania umowy. Odmowa podania numeru telefonu podczas zakupu biletu naraża pasażera na niepoinformowanie go o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących jego podróży np.:
o opóźnieniach, o zmianach godzin w rozkładzie jazdy, o zmianach miejsca przystanku,
o pozostawionym bagażu. Niektóre informacje wymagają natychmiastowego kontaktu z naszej strony z pasażerem, co nie jest najczęściej możliwe przy wykorzystaniu podawanego nam również do tych celów adresu e-mail. Dla wygody i sytuacji koniecznych (np. gdy jeden telefon jest dostępny tylko w kraju, a drugi tylko za granicą) udostępniono również możliwość podania drugiego numeru telefonu, jednak podanie drugiego numeru nie jest konieczne pod warunkiem, że ten pierwszy numer będzie względnie cały czas dostępny.
Zakup polisy do biletu: Podanie Imienia i Nazwiska oraz daty urodzenia jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy na zakup polisy ubezpieczeniowej wynikającym z warunków ubezpieczyciela.
Wystawienie faktury: Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: Imię
i Nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie m.in.: agentom pośredniczącym w sprzedaży oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, firmom pośredniczącym w obsłudze klienta, firmom ubezpieczeniowym, które Państwa ubezpieczają, innym przewoźnikom jeśli zapewniają transport w Państwa podróży, dostawcom usług płatniczych, firmom zapewniającym obsługę pilotów na pokładzie autokarów, którymi Państwo podróżujecie, podmiotom świadczącym usługi doradczo-konsultingowe, audytowe lub pomoc prawną oraz firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i w zakresie w jakim zostanie im to przez nas określone lub niezależnie, mogą stać się administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak wtedy podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako administratora, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów
i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez te podmioty.

Przysługujące Państwu prawa w zakresie danych osobowych.

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowania danych (poprawienia ich); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenia przetwarzania danych (np. nie wykonywania pewnych operacji na danych lub nieusuwania danych); przeniesienia danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Aby skorzystać z tych praw należy drogą pocztową lub mailem przesłać wniosek w tej sprawie na adres podany poniżej w danych kontaktowych. Można też zadzwonić w tym celu pod numer telefonu figurującyc w tym samym miejscu. To w jakim stopniu będziecie mogli Państwo skorzystać z powyższych praw zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu przetwarzania. Do złożenia wniosku, możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Niezależnie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, to przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (takim jak np. profilowanie), a które mogłyby wywołać wobec Państwa skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Informacje kontaktowe

Dane do konaktu w sprawie przetwarzanie Państwa danych osobowych: Dynamic Travel Kurzawa i Kurzawa Sp. J. 99-200 Poddębice ul. Klonowa 43
tel. +48 603 960 871 lub +48 535 022 445
mail: biuro@dynamictravel.pl